ciaudzia

25 tekstów – auto­rem jest ciau­dzia.

Gdzie szu­kać ludzi w których mog­li­bys­my mieć opar­cie i jak zna­leźć ko­goś, z kim mog­li­bys­my żyć z dnia na dzień, nie zas­ta­nawiając się ja­kie piekiel­ne ludzkie ob­licza przyj­dzie nam poznac? 

myśl
zebrała 4 fiszki • 5 listopada 2014, 21:38

Widzę kłam­stwa wy­pisa­ne na waszych twarzach.
Nie słyszę praw­dy, którą próbu­jecie mi wmówić. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 3 września 2014, 17:50

Jak zro­zumieć, gdzie się znaj­du­jemy? Co się z na­mi dzieje? Tu­taj... Te­raz... Nie ma ko­go zapytać. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 21 kwietnia 2014, 19:03

Ar­tyści są słabi z na­tury. Nad­wrażli­wość, wyob­raźnia, wątpli­wości. A tu rzeczy­wis­tość, bru­tal­na zgra­ja, bez wa­hań, go­towa og­niem wy­palić wszys­tko, co odmienne... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 18 kwietnia 2014, 13:58

Człowiek myśli. Ana­lizu­je swo­je postępo­wanie i prze­widu­je je­go skut­ki. A sko­ro na tym po­lega ludzkie myśle­nie, nie wol­no roz­grzeszać za bezmyślność. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 17 kwietnia 2014, 14:52

Człowiek obu­dowu­je się war­tościami, które do­wodzą je­go po­zyc­ji w społeczeństwie. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 16 kwietnia 2014, 17:04

Człowieko­wi, który zmienia świat na lep­sze, nie przeszkadzają dziury w spod­niach. Dos­trze­ga je, gdy nie ma już nic ważniejszego. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 14 kwietnia 2014, 16:03

Ja nie mam am­bicji. Nie ob­rażam się, nie przeżywam, nie gme­ram w so­bie. Biorę wszys­tko jak le­ci, tak jest fajniej. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 10 kwietnia 2014, 17:17

Uczu­cia w końcu mi­jają. Zwłaszcza te bez­nadziej­ne, jałowe. Co wte­dy? Pus­tka? Nic gor­sze­go od pus­tki. Już le­piej cierpieć. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 9 kwietnia 2014, 14:04

Niena­widzę cza­su. Zaświad­cza ludzką bez­silność - obojętny, bez­bar­wny, nieubłaga­ny. Bieg­nie. Dokąd? Po co? Nie można go po­nag­lić, ani zat­rzy­mać w chwi­li urzeczenia. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 8 kwietnia 2014, 12:12

ciaudzia

Zeszyty
  • Lubię to! – czy­li myśli in­nych, które szczególnie zwróciły moją uwagę :) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

ciaudzia

Użytkownicy
B C D
Kalendarz
Aktywność

5 listopada 2014, 21:38ciaudzia do­dał no­wy tek­st Gdzie szu­kać ludzi w [...]

3 września 2014, 18:07sprajtka sko­men­to­wał tek­st Widzę kłam­stwa wy­pisa­ne na [...]

3 września 2014, 17:50ciaudzia do­dał no­wy tek­st Widzę kłam­stwa wy­pisa­ne na [...]